Konkurs TikTok #Togoto

#Konkurs #TikTok Nagrywasz Tik Toki? Pokaż nam to na swoim profilu! Nagraj najlepszego tiktoka, oznacz @togo.to #togoto i wygraj darmowy wyjazd na dowolny obóz autokarowy z oferty lato 2022 :) Tematem przewodnim w dowolnej interpretacji jest oczywiście obóz z Togoto! 

Wygrają dwa najlepsze filmiki:

1️⃣ Z największą ilością polubień na TikToku.

2️⃣ Najlepszy TikTok wybrany przez komisje konkursową.

⏰Konkurs trwa do 11 grudnia.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 12 grudnia na naszym Instagramie @togo.to

Zapraszamy! www.tiktok.com/@togo.to

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem może być osoba spełniająca następujące kryteria (uprawniony do udziału):

a) Uczestnikami mogą być  osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i ewentualne odebranie w nim nagród. W konkursie udział mogą wziąć osoby, które nie ukończyły 17 lat.

b) Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

2. Praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także roszczenia o wydanie nagrody, nie można przenosić na inne osoby bez wyraźnej zgody Organizatora.

3. Czas trwania konkursu jest określony w ogłoszeniu konkursowym opublikowanym na Fanpage. O wyborze Laureata decyduje Komisja.

4. Materiał konkursowy należy opublikować w aplikacji TikTok i oznaczyć go hastagami @togo.to oraz #togoto

5. W przypadku naruszenia Zgłoszeniem praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub prawa ochronnego do znaku towarowego, Uczestnik którego Zgłoszenie spowodowało odpowiedzialność Organizatora zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wynikającej z takich naruszeń oraz do naprawienia szkody wyrządzonej Organizatorowi.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszenia w następujących przypadkach:

a) Zgłoszenie jest sprzeczne ze szczegółowymi warunkami Konkursu lub Regulaminem,

b) Zgłoszenie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

c) Zgłoszenie narusza dobra osobiste lub prawa autorskie Organizatora lub osób trzecich,

d) Zgłoszenie zawiera treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,

e) Uczestnik podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń gwarantujących rzetelne przeprowadzenie Konkursu lub fałszowanie wyników,

7. Laureat przenosi na Organizatora nieodpłatnie prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do Zgłoszenia oraz nieodpłatnie całość majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową lub drukarską,

b) wprowadzanie do obrotu, w szczególności przez sprzedaż, najem lub użyczenie oryginału lub egzemplarzy Zgłoszeń,

c) rozpowszechnianie Zgłoszeń przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy miał dostęp do Zgłoszenia w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie.

8. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Zgłoszenia Laureata w dowolnym celu, w tym celach marketingowych przy realizacji dowolnych przedsięwzięć.

9. Organizator jest uprawniony do dalszego zbywania majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia Laureata.

10. Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia Laureata z chwilą wydania nagrody.

11. Uczestnik z chwilą Zgłoszenia udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej Licencji do korzystania ze Zgłoszenia w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z Regulaminem i szczegółowymi warunkami Konkursu na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 3.7. Regulaminu.

12. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i wyłonienia laureatów. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i zgodą na przetwarzanie danych.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Wygrają dwa najlepsze filmiki:

1️⃣ Z największą ilością polubień na TikToku.

2️⃣ Najlepszy TikTok wybrany przez komisje konkursową.

2. Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz – w przypadkach wskazanych w szczegółowych warunkach Konkursu - do jego rozstrzygnięcia powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą osoby wskazane przez Organizatora.

3. Powiadomienie Laureatów o wygranej nastąpi przez Instagrama (@togo.to) w formie relacji.

4. W przypadku, gdy Laureatem zostanie osoba niespełniająca warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka nie nabywa prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. W takiej sytuacji nagroda będzie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie zajęło kolejne miejsce w Konkursie.

5. Nagrodami w konkursie są:

- wyjazd do dowolny obóz autokarowy z ofert lato 2022 - www.togo.to

6. Laureat zobowiązuje się do odbioru nagrody osobiście w przeciągu 14 dni (zgłoszenie się do organizatora)

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych, niewłaściwych, nieprawdziwych lub niepełnych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie przez Organizatora nagrody.