Regulamin obozu

Uczestnik obozu zobowiązany jest do:

 1. Bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierownika, kadry i instruktorów.
 2. Przestrzegania planu dnia, uczestniczenia w zaplanowanych zajęciach, punktualnego stawiania się na określone miejsce zbiórki, chyba, że kierownik obozu postanowi inaczej.
 3. Posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego.
 4. Wyrażania się w sposób godny i z szacunkiem do rówieśników, wychowawców i innych osób.
 5. Przestrzegać regulaminu obiektów, w których prowadzone są zajęcia.
 6. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz na stoku.
 7. Korzystania z powierzonych urządzeń i sprzętów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 8. Informowania kadry o chorobach, dolegliwościach, problemach i konfliktach.

Zabrania się:

 1. Kupowania, posiadania i spożywania/zażywania alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz środków odurzających.
 2. Oddalania się od grupy oraz opuszczania ośrodka zakwaterowania bez wiedzy i zgody wychowawców.

 

Konsekwencje:
W przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. Udzielenia upomnienia.
 2. Poinformowania szkoły uczestnika o jego zachowaniu.
 3. Skreślenia z listy uczestników. Po wcześniejszym poinformowania rodziców/opiekunów uczestnik może zostać wydalony z obozu na koszt rodziców/opiekunów. W takim przypadku rodzic/opiekun w ciągu 48 godzin powinien odebrać uczestnika z miejsca odbywania się obozu. W przeciwnym razie organizator przekaże uczestnika pod opiekę właściwych władz lokalnych.

Odpowiedzialność:

 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe z jego winy podczas podróży i trwania obozu.
 2. Biuro nie odpowiada za bagaże skradzione, jeśli kradzież lub szkody są spowodowane brakiem staranności uczestnika.
 3. Rzeczy cenne/wartościowe powinny być oddane do depozytu kierownika obozu. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe na ww. rzeczach, które nie zostały oddane do depozytu.

 

Akceptacja niniejszego regulaminu stanowi jeden z warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej.

 

Strona Togo.to wykorzystuje pliki cookies.  
Nasza polityka cookies

OK