Regulamin obozów TOGOTO

Każdy Uczestnik składając zgłoszenie uczestnictwa w obozie zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, w szczególności:
1. Bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierownika, kadry i instruktorów.
2. Przestrzegania planu dnia, uczestniczenia w zaplanowanych zajęciach, punktualnego stawiania się na określone miejsce zbiórki.
3. Posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego.
4. Wyrażania się w sposób godny i z szacunkiem do rówieśników, wychowawców i innych osób.
5. Przestrzegać regulaminu obiektów, w których prowadzone są zajęcia.
6. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz na stoku.
7. Korzystania z powierzonych urządzeń i sprzętów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
8. Informowania kadry o chorobach, dolegliwościach, problemach i konfliktach.
Zabrania się:
1. Kupowania, posiadania i spożywania/zażywania alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz środków odurzających.
2. Oddalania się od grupy oraz opuszczania ośrodka zakwaterowania bez wiedzy i zgody wychowawców.
Konsekwencje:
W przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do:
1. Udzielenia upomnienia.
2. Poinformowania Rodziców/Opiekunów oraz szkoły uczestnika o jego zachowaniu.
3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności spożywania alkoholu, używania narkotyków lub sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników, albo uporczywe naruszanie zasad objętych regulaminem Biuro zastrzega sobie prawo do wydalenia Uczestnika z obozu bez zwrotu kosztów. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice.
Odpowiedzialność:
1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe z jego winy podczas podróży i trwania obozu.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wartościowe przedmioty i pieniądze, w których jest posiadaniu. Koordynator nie odpowiada za skradziony, zgubiony lub zniszczony bagaż Uczestnika oraz inne wartościowe przedmioty.
3. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie pełnoletnich Uczestników wyjazdu oraz następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.
4. Uczestnik obozu jako osoba pełnoletnia ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny i szkody spowodowane przez niego w czasie trwania wyjazdu oraz jest zobowiązany do pokrycia strat materialnych (powstałych z jego winy) podczas podróży i na miejscu, z własnych środków.
5. Pełnoletni uczestnicy biorą udział w Obozie na własną odpowiedzialność.
6. Opiekun nie odpowiada za ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany uczestnictwem w zorganizowanych zajęciach, jeśli powstał on w wyniku zatajenia informacji o wadach wrodzonych, przebytych chorobach lub urazach Uczestnika.
7. W przypadku ciąży poczętej w czasie trwania obozu opiekun ani organizator nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i materialnej.
Inne
1. Biuro zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu trzeźwości Uczestnika przy pomocy alkomatu, jeśli zaistnieją podejrzenia, że spożywał on alkohol.
Togoto