Warunki Uczestnictwa TOGOTO

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych organizowanych przez TOGOTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Organizatora Turystyki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpień 1997r. o usługach turystycznych,(Dz.U.1997.133.884 z późn. zm.)
2. Organizatorem Turystyki zwanym dalej „Organizatorem/Biurem” jest Biuro Usług Turystycznych TOGOTO sp. z. o. o. posiadające Zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Dolnośląskiego nr 700.
3. Ogólne warunki uczestnictwa określają prawa i obowiązki uczestników imprez turystycznych zwanych w dalszej treści „Klientem/Uczestnikiem” oraz prawa i obowiązki Organizatora.
4. Prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora określa również Regulamin który wraz z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa stanowi integralną część umowy o świadczeniu usług turystycznych organizowanych przez Organizatora.
5. Zawarcie umowy oznaczać będzie, że Klient zapoznał się szczegółowo z ofertą prezentowaną w materiałach Biura, Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem Obozu.
§ 2. ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej następuje przez złożenie podpisów na umowie - zgłoszeniu przez osobę upoważnioną ze strony Biura wraz z jednoczesnym dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 500zł (lub 1000zł w przypadku turnusów samolotowych do Hiszpanii) w terminie zawartym w umowie. Nabywca dopłaca do pełnej ceny w terminie 40 dni od pierwszego dnia imprezy. Zapłata następuje na konto bankowe: 18 1140 2004 0000 3902 7657 5019. Biuro na swojej stronie internetowej udostępnia Uczestnikowi pisemne potwierdzenie umowy gwarancji wraz z określeniem sposobu ubiegania się o wypłatę w przypadkach określonych przez Ustawę o Usługach Turystycznych. Ponadto Biuro na swojej stronie internetowej udostępnia informację o:
a. obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej
b. możliwości zawarcia umowy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji i o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia
c. szczególnych zagrożeniach dla życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz możliwości ubezpieczenia od w/w zagrożeń
2. Najpóźniej tydzień, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, uczestnik otrzyma na piśmie (drogą mailową) następujące informacje:
a. Nazwisko i imię lokalnego przedstawiciela wraz z jego adresem i numerem telefonu
b. w przypadku imprez dla dzieci- możliwość bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka
c. planowane czasy przejazdu
3. Uczestnictwo w imprezie osoby niepełnoletniej wymaga wyrażenia pisemnej zgody jej rodziców/opiekunów prawnych na karcie kwalifikacyjnej Organizatora oraz wypełnienia karty
kwalifikacyjnej Organizatora i dostarczenia jej na miejsce zbiórki. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe zgłoszenie jest równoznaczne z rezygnacją przez Klienta z udziału w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po jego stronie, na warunkach określonych w §8.
§ 3.PRZENIESIENIE PRZEZ KLIENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH MU UPRAWNIEŃ NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ.
1. Klient może bez zgody Organizatora z wyłączeniem pkt. 3 przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu prawa z tytułu umowy oświadczenie usług turystycznych, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
2. Przeniesienie praw i przejecie obowiązków, o których mowa w pkt.1 jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej określonym w umowie i zostanie złożone oświadczenie w przedmiocie uiszczenia kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z przeniesieniem praw i obowiązków z Klienta na inną osobę, a oświadczenie to złożone zostanie przez Klienta lub osobę wstępującą w prawa i obowiązki Klienta.
3. W przypadku imprez realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe, przeniesienie uprawnień i zobowiązań na inna osobę jest możliwe pod warunkiem wyrażenia zgody linii lotniczej na zmianę uczestnika oraz po opłaceniu kosztów wynikających z konieczności zmiany rezerwacji lub zakupu nowego biletu lotniczego (wg stawek przewoźnika obsługującego dany lot).
§ 4.ZMIANA ŚWIADCZEŃ, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE.
1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, w wyniku których Organizator jest zmuszony zmienić istotne warunki umowy z Klientem, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy względnie świadczeń ze względu na nadzwyczajne okoliczności i zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można zapobiec (siła wyższa).
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy jeśli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum 35-ciu uczestników, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. Odwołanie
imprezy z powodu zbyt małej liczby uczestników nie może nastąpić w terminie krótszym niż 7 dni od planowanej daty jej rozpoczęcia.
4. Organizator, jeżeli w czasie trwania imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy turystycznej, jest obowiązany, bez obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy turystycznej odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy turystycznej.
5. W razie niemożności wykonywania świadczenia zastępczego, o którym mowa w pkt. 4, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba, że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowane wyłącznie
a. działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu świadczeń zastępczego, jeżeli tych działań nie można było przewiedzieć ani uniknąć, albo
b. siłą wyższą.
6. Organizator rozliczy koszty rezygnacji z imprezy w terminie 30 dni licząc od dnia jej planowanego zakończenia.
§ 5. CENA I JEJ ZMIANA
Ceny przedstawione na stronie internetowej biura są cenami stałymi. Biuro zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny w wyjątkowych przypadkach, po udokumentowaniu, a mianowicie:
a. wzrostu kosztów transportu
b. wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych
c. wzrostów kursów walut (cena podana na stronie Biura jest skalkulowana w oparciu o kurs EUR na poziomie 1 EUR = 4,3 PLN)
W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona nie może być podwyższana.
§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator odpowiada za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
a. działaniem lub zaniechaniem Klienta
b. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo
c. siłą wyższą2
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej jednakże w wysokości nie wyżej niż dwu-krotność ceny imprezy turystycznej. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy szkód na osobie.
3. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z winy klienta.
4. Na koloniach i obozach ze względu na specyfikę imprezy rzeczy cenne i wartościowe oraz pieniądze należy przekazać do depozytu opiekunom. Ryzyko utraty/uszkodzenia rzeczy i pieniędzy niezłożonych do depozytu obciąża Klienta.
§ 7.OBOWIĄZKI KLIENTA
1. Klient imprezy turystycznej zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszportu lub dowodu osobistego i innych wymaganych, o których obowiązku posiadania Klient został poinformowany) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych oraz innych norm prawa obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Obcokrajowcy biorący udział w imprezach zobowiązani są do posiadania ważnej wizy do kraju docelowego i krajów tranzytowych.
2. Uczestnik obozu młodzieżowego zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obozu oraz zaleceń i wskazówek wychowawców, kierownika kolonii, pilota
3. Klient lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia. W razie rażącego lub uporczywego naruszenia przez Klienta ustalonego porządku Imprezy, zagrażającego interesom innych Klientów, Organizator może rozwiązać umowę i wydalić Uczestnika z miejsca realizacji Imprezy.
§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE KLIENTA.
1. Rezygnacja z imprezy turystycznej na wniosek Klienta z przyczyn nie leżących po stronie Biura, wymaga pisemnego oświadczenia.
2. W sytuacjach, o których mowa w pkt.1, Organizator, z uwagi na poniesione koszty, zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odstępnego przewidzianego w art. 396 kodeksu cywilnego. Wysokość odstępnego określona zostanie każdorazowo dla indywidualnego przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w imprezie turystycznej, w wysokości poniesionych faktycznych kosztów przez Organizatora, chyba że Klient wskaże osobę wstępującą w jego prawa i obowiązki.
3. Organizator, w sytuacji rezygnacji z udziału w imprezie o których mowa w pkt.1 podaje informacyjnie, że w praktyce średnia wysokość poniesionych z tego tytułu kosztów o których mowa w pkt.2 kształtuje się następująco :
- do 10% ceny imprezy, jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
- do 30% ceny imprezy – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 40 a 20 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy
- do 70% ceny imprezy – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 19 a 7 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy
- do 90% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła poniżej 7 dnia przed dniem rozpoczęcia imprezy.
4. W przypadku imprez z wykorzystaniem transportu lotniczego Biuro zastrzega sobie prawo do dodatkowego obciążenia Klienta kosztami zakupu biletu lotniczego lub kosztami zmiany uczestnika lotu wg. stawek Przewoźnika.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od klienta odszkodowania z tytułu utraconych zysków.
6. Klient może wykupić Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji pozwalające uniknąć lub znacznie ograniczyć koszty Klienta spowodowane rezygnacją z imprezy.
§ 9. UBEZPIECZENIE
a. Togoto sp. z o.o ul. Wincentego Witosa 56; 58-306 Wałbrzych, zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych posiada gwarancję ubezpieczeniową wydana przez: ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce.
b. uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni w ERGO Reiseversicherung AG, w ramach umowy generalnej w zakresie Kosztów Leczenia (KL do 10.000 Euro), Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NW do 10.500 PLN), Odpowiedzialności Cywilnej (OC do 5.000 Euro), Bagaży Podróżnego (BP do 800 PLN). W przypadku imprez zimowych ubezpieczenie obejmuje wariant amatorskiego uprawiania sportów zimowych. Dodatkowo na wszystkie wyjazdy zagraniczne w roku 2021 biuro zapewnia ubezpieczenie w TU Signal Iduna w zakresie Kosztów Leczenia do 20.000 Euro i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków do 15.000 PLN.
c. Klient zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty udzielenia niezbędnej pomocy w przypadku kiedy nie można rozliczyć ich bezgotówkowo na miejscu z firmą ubezpieczeniową. O zwrot poniesionych kosztów Klient będzie ubiegał się na podstawie przekazanych dokumentów i polisy bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową we własnym zakresie.
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. we wszystkich nie uregulowanych niniejszymi warunkami uczestnictwa sprawach, zastosowanie mają przepisy Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 20 sierpnia 1997 (z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do niej.
2. uczestnik wyraża zgodę (lub nie) na wykorzystanie danych osobowych przez TOGOTO sp. z o.o do celów marketingowo – promocyjnych
3. uczestnik wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez swojego podpisu.