logo

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

W poniższym załączniku znajdziesz wydruk z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Możesz również odszukać wpisu samodzielnie na stronie Ubezpieczoniewego Funduszu Gwarancyjnego

Uprzejmie przypominamy, że przez wiele lat wgląd do elektronicznej ewidencji znajdował się na stronie CEOTiPT https://turystyka.gov.pl obecnie znajdują się jedynie wpisy archiwalne, ponieważ:

Praca systemu Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT) została zakończona w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy wpisy do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych stały się z dniem 1 lipca 2018 r. z mocy prawa wpisami do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Dotychczasowa Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT) została zastąpiona przez Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (CEOTiPUNPUT).

Zgodnie z art. 27 ust. 6 ww. ustawy na podstawie informacji o dokonanych wpisach do rejestru przekazywanych w postaci elektronicznej przez marszałków województw minister właściwy do spraw turystyki na stronie internetowej obsługującego go urzędu udostępnia CEOTiPUNPUT), którą prowadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny http://ewidencja.ufg.pl.