logo

Gwarancja zwrotu kosztów rezygnacji Togoto

Gwarancja zwrotu kosztów rezygnacji Togoto - czym jest? 

Gwarancja zwrotu kosztów rezygnacji Togoto chroni Cię przed poniesieniem kosztów związanych z niespodziewanym anulowaniem wyjazdu z przyczyn opisanych w art. VIII Warunków Imprez Turystycznych Togoto i odpowiednio udokomentowanych.

Jak skorzystać z ubezpieczenia od kosztów rezygnacji?

Możesz wybrać tę opcję przy dokonywaniu rezerwacji na wyjazd. Koszt gwarancji widnieje w formularzu rezerwacyjnym, zostanie on doliczony do finalnej ceny rezerwacji.

Uwaga! Po zawarciu umowy (czyli po dokonaniu wpłaty pierwszej transzy), nie ma możliwości dokupienia gwarancji.

Zakres ubezpieczenia (treść z Warunków Imprez Turystycznych Togoto):

Warunki Imprez Turystycznych Togoto art. VIII Usługa dodatkowa „Gwarancja zwrotu kosztów rezygnacji Togoto

 1. Uczestnik podczas składania Rezerwacji może wyrazić chęć skorzystania z usługi dodatkowej „Gwarancja zwrotu kosztów rezygnacji Togoto” (dalej: „Gwarancja zwrotu kosztów rezygnacji Togoto”) oferowanej przez TOGOTO podczas składania Rezerwacji. 
 2. Usługa dodatkowa „Gwarancja zwrotu kosztów rezygnacji Togoto” jest odpłatna i umożliwia Uczestnikowi uzyskanie zwrotu poniesionych na rzecz TOGOTO opłat związanych za zamówioną przez Uczestnika imprezą turystyczną, do wysokości ceny imprezy turystycznej, w następujących wypadkach:
  1. Śmierć Uczestnika,
  2. Śmierć członka rodziny Uczestnika, która nastąpił w okresie 60 dni poprzedzających datę wyjazdu na zarezerwowaną imprezę turystyczną,
  3. Nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Uczestnika , pod warunkiem, że istnieją̨ przeciwwskazania medyczne do odbycia podroży, potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim,
  4. Nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie członka rodziny Uczestnika skutkujące hospitalizacją lub powodujące konieczność́ sprawowania nad nim opieki i nie rokujące poprawy stanu zdrowia do dnia wyjazdu,
  5. Ciąża zagrożona lub jej powikłania, o ile w momencie zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej Uczestnik był przed 10 tygodniem ciąży,
  6. Powstanie po stronie Uczestnika obowiązku uczestnictwa w czynnościach prawnych lub administracyjnych oraz powiązany z tym obowiązek przebywania Uczestnika na terytorium Polski, w trakcie trwania imprezy turystycznej , o ile wiedzę o powstaniu tego obowiązku Uczestnik powziął po dokonaniu Rezerwacji i nie wynika on z jego działań lub winy,
  7. Zwolnienie Uczestnika z pracy o ile w dniu zawarcia Umowy  był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony, pod warunkiem, że zwolnienie nie miało charakteru zwolnienia dyscyplinarnego,
  8. Wyznaczenie przez pracodawcę̨ daty rozpoczęcia pracy przez Uczestnika w czasie zarezerwowanej imprezy turystycznej lub w okresie 60 dni bezpośrednio poprzedzających datę̨ wyjazdu, pod warunkiem, że w dniu zawarcia Umowy Uczestnika był zarejestrowany w Urzędzie Pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako osoba bezrobotna,
  9. Kradzieży dokumentów Uczestnika, których brak uniemożliwia odbycie podroży zagranicznej (np. paszport, dowód osobisty, wiza), pod warunkiem, że kradzież̇ miała miejsce w okresie 14 dni bezpośrednio poprzedzających datę̨ wyjazdu i została zgłoszona policji, a skradzione dokumenty był niezbędne do wzięcia udziału w zarezerwowanej imprezie turystycznej,
  10. Wyznaczenie Uczestnikowi daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej, którego zaliczenie/zdanie jest niezbędne do kontynuowania nauki, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego przypadnie na czas podroży i nie była znana w momencie zawarcia Umowy.
 3. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić TOGOTO mailowo o chęci skorzystania z usługi „Gwarancja zwrotu kosztów rezygnacji Togoto” w terminie 3 dni od daty wystąpienia przesłanki wymienionej powyżej. Zawiadomienie musi zawierać:
  1. wyraźne oświadczenie o chęci skorzystania z „Gwarancja zwrotu kosztów rezygnacji Togoto”,
  2. dane osobowe Uczestnika podane podczas składania Rezerwacji,
  3. skany dokumentów potwierdzających wystąpienie przesłanek umożliwiających skorzystanie z „Gwarancja zwrotu kosztów rezygnacji Togoto”,
  4. określenia terminu oraz miejsca imprezy turystycznej z której uczestnik chce zrezygnować. 
 4. Rozpatrzenie zawiadomienia nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty jego wpływu na skrzynkę mailową TOGOTO, natomiast ewentualny zwrot opłat dokonanych przez Uczestnika nastąpi w terminie 14 dni roboczych przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Uczestnik przy dokonywaniu opłat.
 5. W przypadku śmierci Uczestnika uprawnionymi do wystąpienia z ww. zgłoszeniem są jego spadkobiercy. W takim przypadku są oni zobowiązani do wskazania w zgłoszeniu numeru rachunku bankowego na który TOGOTO dokona zwrotu uiszczonych opłat."