logo

Regulamin obozów TOGOTO

Załącznik nr 4 do Umowy udziału w imprezie turystycznej

REGULAMIN IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Każdy Uczestnik imprezy turystycznej organizowanej przez Biuro Podróży TOGOTO sp. z o.o. zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Imprezy Turystycznej, stanowiącego integralną część Umowy.

Wyjaśnienie pojęć

 1. Organizator wypoczynku lub TOGOTO – należy przez to rozumieć TOGOTO SP. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Wincentego Witosa 56, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649226, NIP 8862994971, REGON 365941990, kapitał zakładowy w wysokości 80.000,00 zł. TOGOTO oświadcza, że posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 700, a w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych widnieje pod nr 10421.
 2. Uczestnik – należy przez to rozumieć osobę, która bierze udział w Imprezie turystycznej organizowanej przez TOGOTO na podstawie umowy udziału w imprezie turystycznej.
 3. Kadra imprezy turystycznej – należy przez to rozumieć kierownika imprezy turystycznej, wychowawców oraz instruktorów lub ratowników wodnych biorących udział w imprezie turystycznej.
 4. Osoba pełnoletnia – należy przez to rozumieć osobę, która ma ukończone 18 lat.
 5. Środki odurzające – należy przez to rozumieć środki odurzające oraz środki zastępcze w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.), a także innych środki oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do wyżej wymienionych.

II.        Obowiązki Uczestników

 1. Uczestnicy imprezy turystycznej  są zobowiązani są do:
 2. Bezwzględnego podporządkowania się poleceniom członków Kadry imprezy turystycznej.
 3. Przestrzegania planu dnia wynikającego z planu ramowego imprezy turystycznej.
 4. Uczestniczenia w zaplanowanych przez Kadrę Wypoczynku zajęciach, jeżeli mają one charakter obowiązkowy.
 5. Punktualnego stawiania się na określone miejsce zbiórki.
 6. Punktualnego stawiania się w miejscu spożywania posiłków (tam, gdzie dotyczy).
 7. Posiadania przy sobie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.
 8. Wyrażania się w sposób godny i z szacunkiem do innych Uczestników imprezy turystycznej, a w szczególności do członków Kadry, a także osób postronnych.
 9. Przestrzegania regulaminu obiektów, w których prowadzone są zajęcia, w szczególności do powstrzymania się od niszczenia i dewastacji obiektu.
 10. Zachowania porządku w miejscu zakwaterowania, w szczególności dbałości o wyposażenie wykorzystywane przez Uczestnika  imprezy turystycznej.
 11. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w szczególności obowiązujących w ruchu drogowym, podczas kąpieli wodnych oraz podczas korzystania ze stoków.
 12. Przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w miejscu imprezy turystycznej, a także istniejących tam zasad współżycia społecznego i miejscowych zwyczajów.
 13. Korzystania z powierzonych urządzeń i sprzętów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności powstrzymania się od ich niszczenia.
 14. Informowania Kadry o:
 • występujących u Uczestnika chorobach i złym samopoczuciu, w tym chorobach przewlekłych;
 • wszelkich problemach Uczestnika związanych z realizacją imprezy turystycznej;
 • występujących między Uczestnikami imprezy turystycznej konfliktach.

Obowiązki opisane w ust. 1-5 dotyczą również pełnoletnich Uczestników Wypoczynku zapisanych na obóz w formule innej niż „18+” lub „student”.

III.       Zakazy dla Uczestników Wypoczynku

Uczestnikom Wypoczynku zabrania się:

 • Nabywania, posiadania i spożywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.
 • Nabywania, posiadania oraz zażywania Środków Odurzających.
 1. Zakazy opisane w ust. 1-2 są niezależne od obowiązujących w miejscu imprezy turystycznej przepisów prawa regulujących dostępność alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz środków odurzających.
 2. Zakaz przewidziany w ust. 1 dotyczy również pełnoletnich Uczestników Wypoczynku zapisanych na obóz w formule innej niż „18+” lub „student”.
 3. Organizator Wypoczynku uprawniony jest do kontroli trzeźwości Uczestników Wypoczynku oraz kontroli przy użyciu narkotestu.
 4. Do przeprowadzenia badania lub badań opisanych w ust. 5 uprawniony jest Kierownik imprezy turystycznej lub wskazany przez niego członek Kadry.
 5. Uczestnikom Wypoczynku zabrania się także oddalania się od grupy oraz opuszczania ośrodka zakwaterowania bez wiedzy i zgody Kadry.

IV.       Odpowiedzialność Uczestników Wypoczynku za naruszenie Regulaminu

W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. Udzielenia Uczestnikowi upomnienia.
 2. Poinformowania o jego zachowaniu rodziców bądź opiekunów prawnych, a w przypadku wyjazdów młodzieży szkolnej -  szkoły Uczestnika.
 3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Organizatorowi Wypoczynku przysługuje prawo do wydalenia pełnoletniego Uczestnika i rozwiązania z nim Umowy z jego wyłącznej winy. 
 4. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez osoby niepełnoletnie, Organizator jest uprawniony do wezwania rodziców lub opiekunów prawnych w celu odbioru Uczestnika. W przypadku braku możliwości odbioru osoby niepełnoletniej, Organizator może wyznaczyć członka Kadry jako opiekuna w celu zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu do miejsca zamieszkania Uczestnika, obciążając kosztami eskorty rodziców lub opiekunów prawnych nieletniego.

Za rażące naruszenie Regulaminu uznaje się w szczególności:

 1. Naruszenie zakazu spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych, oraz zażywania środków odurzających;
 2. Zakup alkoholu, wyrobów tytoniowych lub środków odurzających na rzecz niepełnoletnich Uczestników imprezy turystycznej;
 3. Sprowadzanie zagrożenia dla zdrowia lub życia, a także bezpieczeństwa własnego lub innych Uczestników lub Kadry;
 4. Popełnienie przez Uczestnika przestępstwa, w tym także według przepisów obowiązujących w miejscu Wypoczynku;
 5. Uporczywe naruszanie zasad objętych Regulaminem.

W wypadku wydalenia Uczestnika, nie przysługuje mu prawo do zwrotu kosztów imprezy turystycznej w zakresie niewykorzystanym. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Uczestnika bądź jego Rodziców lub Opiekunów w wypadku Uczestników niepełnoletnich, kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży związanych z wydaleniem Uczestnika z Wypoczynku. 

Załączone pliki: