logo

Regulamin strony internetowej www.togo.to

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.TOGO.TO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Strona Internetowa jest dostępna pod adresem internetowym: www.togo.to

1.2. Właścicielem Strony Internetowej jest TOGOTO SP. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Wincentego Witosa 56, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649226, NIP 8862994971, REGON 365941990, kapitał zakładowy w wysokości 80.000,00 zł, adres e-mail: biuro@togo.to.

1.3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników/Klientów Strony Internetowej, zarówno osób dokonujących Rezerwacji, jak i innych działań na Stronie Internetowej.

1.4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu dokonania rezerwacji bądź skorzystania z innych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej.

1.5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Właściciela na Stronie Internetowej w sposób umożliwiający Użytkownikom zapoznanie się z jego treścią i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym.

1.6. Informacje prezentowane na Stronie Internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Właściciela do Użytkowników, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

1.7. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. BIURO – Biuro Obsługi Klienta Właściciela, które udziela Użytkownikom informacji w zakresie prowadzonej przez Stronę Internetową działalności, w szczególności na temat organizowanych wyjazdów, Regulaminów, Umów zawieranych przez Właściciela oraz aktualnych Akcji Promocyjnych, w dni robocze, w godzinach wskazanych na Stronie Internetowej w zakładce „Kontakt”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail.
b. KLIENT/UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna przeglądająca treści na stronie www.togo.to.
c. REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Właściciela za pośrednictwem Strony Internetowej na rzecz Użytkowników. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
d. WŁAŚCICIEL/ORGANIZATOR - TOGOTO SP. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Wincentego Witosa 56, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649226, NIP 8862994971, REGON 365941990, kapitał zakładowy w wysokości 80.000,00 zł.
e. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o wyjazdach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Strony Internetowej przez Właściciela
f. IMPREZA TURYSTYCZNA/WYCIECZKA – usługa turystyczna w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
g. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Właściciela na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z Właścicielem, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
h. REZERWACJA – złożenie przez Użytkownika/Klienta oświadczenia woli stanowiącego propozycję zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją Warunków Imprez Turystycznych, Standardowym Formularzem Informacyjnym, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Polityką prywatności. 
i. KOMUNIKATOR (LIVE CHAT) – usługa aktywna na stronie dzięki wtyczce Czat Facebooka, która została zainstalowana na Stronie Internetowej. Za jej pośrednictwem Osoby Odwiedzające stronę internetową oraz Klienci mogą skontaktować się nami za pośrednictwem Messengera klikając w logo Messengera widoczne w prawym dolnym rogu strony.
j. FORMULARZ KONTAKTOWY – elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu złożenia zapytania.
k. PANEL KLIENTA – indywidualne konto dostępne dla Użytkownika/Klienta, który dokonał rezerwacji miejsca. Każdorazowo loginem do Panelu Klienta jest jego adres mailowy, natomiast hasłem jest ostatnich 5 cyfr numeru PESEL.
l. STRONA INTERNETOWA/SERWIS – strona internetowa i wszystkie powiązane podstrony znajdujące się pod adresem www.togo.to.
m. UMOWA – umowa udziału w imprezie turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem/Klientem a Właścicielem.

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

2.1. Korzystanie ze Strony Internetowej może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, odpowiednich wymagań technicznych. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Użytkownika umożliwiające pełne i poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego:

a. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
b. dostęp do poczty elektronicznej (email);
c. najnowsza wersja przeglądarki internetowej obsługująca JavaScirpt;

2.3. Właściciel oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom stały dostęp do Strony Internetowej i świadczonych Usług. Jednakże Właściciel nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów/Użytkowników.

2.4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Właściciel świadczy za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a. umożliwianie Klientom dokonywanie Rezerwacji, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Warunkach Imprez Turystycznych;
b. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Serwisu;
c. umożliwienie prowadzenia rozmowy za pośrednictwem Komunikatora;
d. umożliwienie posiadania Panelu Klienta w Serwisie.

3.2. Panel Klienta zostaje założony dla konkretnego klienta z chwilą dokonania Rezerwacji miejsca w jednej z oferowanych wycieczek.

3.3. Usługa Panelu Klienta świadczona jest nieodpłatnie i jest prowadzona dla każdego Użytkownika, który działając za pośrednictwem Serwisu próbował zawrzeć, bądź zawarł umowę udziału w imprezie turystycznej

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w udostępnionych w ramach Serwisu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Właścicielowi w związku z zawarciem jakiejkolwiek Umowy z właścicielem, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania, Klient ma możliwość zmiany danych w każdym czasie poprzez bezpośredni kontakt z Właściciel lub poprzez zmianę danych w Panelu Klienta;
c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Właściciela w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu;
d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Właściciela w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
e. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Właściciela w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Właściciela;
f. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
g. niepodejmowania działań takich jak:

  • rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
  • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu;
  • modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Właściciela, w szczególności podanych w ramach Serwisu cen za wyjazdy lub opisów Produktów;

3.5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać mailowo, telefonicznie lub pisemnie na adres Właściciela.

3.6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.7. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Właściciela następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY UDZIALU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

4.1. Oferty imprez turystycznych zawarte na stronie internetowej www.togo.to i pisemne informacje marketingowe przesyłane przez Organizatora stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie stanowią̨ oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4.2. Wszelkie kwestie związane z warunkami zawierania umowy udziału w imprezie turystycznej zostały uregulowane w Warunkach Imprez Turystycznych .

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

5.1. Wszelkie kwestie związane ze sposobami oraz terminami płatności zostały uregulowane w Warunkach Imprez Turystycznych.

6. REKLAMACJA

6.1. Klient każdorazowo posiada prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie kwestie związane z reklamacjami zostały uregulowane w Warunkach Imprez Turystycznych.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Wszelkie kwestie związane ze sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzeniem roszczeń oraz zasadami dostępu do procedury następuje zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Imprez Turystycznych.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Odstąpienie od zwarcia umowy następuje zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Imprez Turystycznych.

9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

9.1. Wszelkie prawa do Serwisu, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć,  i innych zamieszczonych przez Sprzedawcę treści należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem

9.2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciel, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Właściciel może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Serwisu.

9.3. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9.4. Wykorzystywanie danych Serwisu w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym Właściciela i uzyskaniu od niego pisemnej zgody.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”, dostępny na stronie www.togo.to.

10.2. Zasady stosowania plików cookies na Stronie Internetowej określa dokument „Polityka Cookies”, dostępny na stronie www.togo.to.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2021  r.

11.2. Regulamin jest dostępny wyłącznie w języku polskim.

11.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia zawarte w Warunkach Imprez Turystycznych.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz w Warunkach Imprez Turystycznych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

11.6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Serwis będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.togo.to.

11.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza:

a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).