logo

Standardowy Formularz Informacyjny (SFI)

Załącznik nr 3 do Umowy udziału w imprezie turystycznej
STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. TOGOTO sp. z o.o. będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.
Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, TOGOTO sp. z o.o. posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo stało się niewypłacalne.
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:
- Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
- Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
- Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
- Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
- Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
- Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.
- W wyjątkowych okolicznościach - na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną - podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
- Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
- Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
- Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
- Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
- W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju.

TOGOTO sp. z o.o. posiada Turystyczną Gwarancję Ubezpieczeniową firmy ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, numer: G/2021/2500161 na kwotę 1.020.000 PLN która jest ważna do 31.12.2022 r. Gwarancja Ubezpieczeniowa zapewnia Klientowi pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wniesionych wpłat za imprezy turystyczne na wypadek niewypłacalności TOGOTO sp. z o.o. Beneficjentem Gwarancji Ubezpieczeniowej jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą w: wybrzeże Juliusza Słowackiego 12/14, 50-411 Wrocław.
TOGOTO sp. z o.o. oświadcza, że dokonuje również wpłat składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz Turystycznego Funduszu Pomocowego za imprezy, co do których składka jest wymagana. W przypadku TOGOTO sp. z o.o. obowiązek dotyczy wyłącznie imprez turystycznych organizowanych na terytorium państw europejskich, z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy, z wyjątkiem imprez turystycznych organizowanych w Polsce oraz w krajach mających lądową granicę z Polską.

Dyrektywę (UE) 2015/2302 przetransponowaną do prawa krajowego można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302