logo

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji (KR)

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży - czym jest? 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji chroni Cię przed poniesieniem kosztów związanych z niespodziewanym anulowaniem wyjazdu z przyczyn opisanych w Ogółnych Warunkach Ubezpieczenia i odpowiednio udokomentowanych.

Jak skorzystać z ubezpieczenia od kosztów rezygnacji?

Możesz wybrać tę opcję przy dokonywaniu rezerwacji na wyjazd. Koszt tego ubezpieczenia widnieje w formularzu rezerwacyjnym, zostanie on doliczony do finalnej ceny rezerwacji.

Uwaga! Po zawarciu umowy (czyli po dokonaniu wpłaty pierwszej transzy), nie ma możliwości dokupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji.

Zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczyciel zwraca poniesione koszty rezygnacji z podróży pod warunkiem, że Ubezpieczony nie może odbyć podróży zgodnie z planem wskutek zajścia któregokolwiek z następujących wypadków ubezpieczeniowych: 

 1. Śmierć Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 2. Śmierć najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży, która nastąpiła w ciągu 60 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu,
 3. Nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, pod warunkiem, że istnieją przeciw- wskazania medyczne do odbycia podróży, potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim,
 4. Nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie najbliższego krew- nego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży, skutkujące hospitalizacją lub powodujące konieczność spra- wowania nad nim opieki, potwierdzoną stosownym zaświadczeniem lekarskim i nie rokujące poprawy stanu zdrowia do dnia wyjazdu,
 5. Ciąża zagrożona lub jej powikłania, o ile w momencie zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej, umowy przewozu, umowy rezer- wacji noclegu lub umowy (formularza) Ubezpieczona lub współuczest- niczka podróży była przed 10 tygodniem ciąży,
 6. Szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powstała wskutek ryzyka elementarnego lub przestępstwa (np. kra- dzież z włamaniem), która wystąpiła w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu i powodowała konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych oraz obecności Ubezpieczo- nego lub współuczestnika podróży w kraju zamieszkania w czasie pla- nowanej podróży,
 7. Szkoda w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży powstała wskutek ryzyka elementarnego lub będąca następstwem przestępstwa (np. kradzież z włamaniem), która wystąpiła w okresie 7 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu i powodowała konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych oraz obecności Ubezpieczonego lub współ- uczestnika podróży w kraju zamieszkania w czasie planowanej podróży, o ile Ubezpieczony lub współuczestnik podróży wchodzą w skład kadry zarządzającej pracodawcy,
 8. Zwolnienie Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży z pracy przez pracodawcę, pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zatrud- niony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony; Ubezpieczyciel nie ponosi odpo- wiedzialności w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia z pracy (bez zastosowania okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron),
 9. Wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubez- pieczonego lub współuczestnika podróży w czasie planowanej podróży lub w okresie 60 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpiecze- nia Ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zarejestrowany w Urzędzie Pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako osoba bezrobotna,
 10. Kradzież dokumentów Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, których brak uniemożliwia odbycie podróży zagranicznej (np. pasz- port, dowód osobisty, wiza), pod warunkiem, że kradzież miała miej- sce w okresie 14 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu i została zgłoszona policji,
 11. Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej, którego zaliczenie/zdanie jest niezbędne do kontynuowania nauki, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie tury- stycznej, umowy przewozu, umowy rezerwacji noclegu lub umowy (for- mularza) zgłoszenia uczestnictwa w konferencji, warsztatach, szkoleniu lub kursie.

Postępowanie w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego

 Ubezpieczony zobowiązany jest:

 1. Zgłosić rezygnację z podróży, powiadamiając o tym fakcie nie- zwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni, biuro podróży, w celu zmniejszenia wysokości potrącenia z tytułu rezygnacji i uzyskać pisemne potwierdzenia tego faktu,
 2. Przedłożyć Ubezpieczycielowi wyliczenie kosztów rezygnacji z podróży, wystawione przez biuro podróży, wraz z dokumentem ubezpieczenia oraz prawidłowo wypełnionym formularzem zgłoszenia roszczenia,
 3. W przypadku, gdy powodem rezygnacji z podróży jest śmierć, przedłożyć kopię aktu zgonu i karty zgonu,
 4. W przypadku, gdy powodem rezygnacji z podróży jest nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, ciąża lub jej powikłania, przedłożyć dokumenty medyczne potwierdzające zajście wypadku ubezpieczeniowego, w tym zaświadczenie lekarskie potwierdzające przeciwwskazania medyczne do odbycia podróży przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, albo zaświadczenie o konieczności hospitalizacji lub sprawowania opieki nad najbliższym krewnym Ubezpieczonego lub najbliższym krewnym współuczestnika podróży. Na żądanie Ubezpieczyciela należy przedłożyć także zaświadczenie o niezdolności do pracy. Ubezpieczyciel zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia weryfikacji powodu niezdolności Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży do podróży,
 5. W przypadku, gdy powodem rezygnacji z podróży jest szkoda w imieniu, przedłożyć dokumenty potwierdzające zajście ryzyka elementarnego lub raport policji potwierdzający zajście przestępstwa; w obu przypadkach należy przedłożyć także dokumenty potwierdza- jące konieczność obecności Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w kraju zamieszkania w czasie planowanej podróży,
 6. W przypadku, gdy powodem rezygnacji z podróży jest utrata miejsca pracy, przedłożyć umowę o pracę wiążącą obie strony oraz wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę,
 7. W przypadku, gdy powodem rezygnacji z podróży jest podjęcie stosunku pracy, przedłożyć potwierdzenie podjęcia pracy wystawione przez pracodawcę wraz z zaświadczeniem z Urzędu Pracy o posia- daniu w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia statusu osoby bezrobotnej,
 8. W przypadku, gdy powodem rezygnacji z podróży jest kradzież dokumentów, przedłożyć notatkę policji potwierdzającą zajście zdarzenia,
 9. W przypadku, gdy powodem rezygnacji z podróży jest egzamin poprawkowy, przedłożyć zaświadczenie z dziekanatu uczelni lub sekretariatu szkoły potwierdzające udział Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w egzaminie poprawkowym oraz moment (datę) wyznaczenia daty tego egzaminu.

Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków określonych w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, stanowi podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania odpowiednio w całości lub części, w zależności od tego, w jakim stopniu niedopełnienie obowiązków wpłynęło na ustalenie przyczyny wypadku ubezpieczeniowego, odpowiedzialności za szkodę bądź wysokości odszkodowania.

W celu poznania pełnej treści dotyczącej ubezpieczenia kosztów rezygnacji prosimy przeczytać §21 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ERGO.